[Subject Prev][Subject Next][Thread Prev][Thread Next][Subject Index][Thread Index]

Re: vcd'sSystem RedHat 7.1

---------------
[mithun@zorro mithun]$ mount /mnt/cdrom/
[mithun@zorro mithun]$ mount
/dev/hda2 on / type ext2 (rw)
none on /proc type proc (rw)
usbdevfs on /proc/bus/usb type usbdevfs (rw)
/dev/hda1 on /DOS type vfat (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
/dev/hdb on /mnt/cdrom type iso9660 (ro,nosuid,nodev,user=mithun)
[mithun@zorro mithun]$ ls -l /mnt/cdrom/mpegav/
total 623815
-r-xr-xr-x  1 root   root   358041600 Mar 20 08:13 avseq01.dat
-r-xr-xr-x  1 root   root   279492608 Mar 20 08:13 avseq02.dat
[mithun@zorro mithun]$ su -
Password:
[root@zorro /root]# mc

[root@zorro /root]# ls -l /DOS/avseq02.dat 
-r-xr-xr-x  1 root   root   279492608 Mar 20 08:13
/DOS/avseq02.dat