[Subject Prev][Subject Next][Thread Prev][Thread Next][Subject Index][Thread Index]

Re: Major DOMOHi Raja,

Majordomo would work independent of VishwaKarma. So in that sense,
yes, MJ would work on the same machine as VK.

Regards,

-- Raju

>>>>> "Raja" == Raja <rajas@xxxxxxxxxx> writes:

  Raja> No reply ?? I need help on this ............what about Pai
  Raja> Do reply yaar

  >> Dear Raju Sir
  >> 
  >> Is majordomo works with VK.
  >> 
  >> Regards Rajanikant

-- 
Raju Mathur     raju@xxxxxxxxxxxxx      http://kandalaya.org/