[Subject Prev][Subject Next][Thread Prev][Thread Next][Subject Index][Thread Index]

Re: removing from listOn Thu, May 04, 2000 at 10:51:30PM -0700, Puneet Singh Sethi wrote:
> P.S. Hi to Nikhil (Nick Hill) ...interesting name
> that...whachupto nowadays????

pardon me? ;)

Nikhil.